V neděli 1.2.2015 bude svatá liturgie ve slovenském jazyce. Seznam hlasů tropár a kondák je uveden níže.

 

Tropár, hlas 1:

Hoc aj Židia kameň zapečatili, * A vojaci tvoje sväté telo strážili, * predsa tretieho dňa si vstal z hrobu * a daroval si život svetu. * Preto ti nebeské sily spievali * Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, * sláva tvojmu kráľovstvu. * Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.

Sláva otcu...

Kondák, hlas 3:

Nerozumne som opustil slávny otcovský dom. * Ľahkomyseľne som premárnil bohatstvo, * ktoré mi otec odovzdal. * Teraz vo svojom nešťastí volám: * Dobrotivý otče, zhrešil som proti tebe.* Zhliadni na moje slzy a urob ma jedným zo svojich nájomníkov.

I teraz ...

Bohorodičník:

Dnes Panna stojí v chráme * a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. * Anjeli s biskupmi sa klaňajú, * apoštoli s prorokmi jasajú, * lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen:

Tvoje milosrdenstvo , Pane, nech je nad nami, * Ako dúfame v teba.

Verš: Plesajte, spravodliví , v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Aleluja: 

Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy.

Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až na naveky.

Pričasten:

Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach. Aleluja,aleluja, aleluja.